Sylvie TOURNIER

11:00 - Centromeric or telomeric heterochromatin: two masters in chromosome segregation